Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym - AntiFraud

Cele stowarzyszenia AntiFraud


Chcemy skupić w jednym miejscu kluczowych interesariuszy, podejmować wspólne inicjatywy, występować jako branża, zabierać głos w debacie publicznej oraz inicjować niezbędne zmiany legislacyjne. Do naszej inicjatywy zaprosiliśmy w chwili obecnej ponad 60 przedstawicieli firm z różnych branż i gałęzi gospodarki.

Działania w ramach platformy, która docelowo przyjmie ramy stowarzyszenia, nakierowane będą na identyfikację, zwalczanie oraz prewencję przestępczości gospodarczej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Jesteśmy przekonani, że współpraca oraz wymiana doświadczeń są jedyną drogą i skuteczną alternatywą dla konwencjonalnych form działania.

Planujemy również współpracę z innymi organizacjami tego typu, a także zbudowanie relacji międzynarodowych. Ponadto naszym celem jest współpraca partnerska z administracją publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności. Będziemy szkolić siebie i innych, wydawać opinie, zajmować głos w debacie publicznej i aktywnie podejmować działania przeciwko nadużyciom.